คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ  บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกค้า เป็นลำดับแรก และความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า  โดยบริษัทฯกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อไว้ดังนี้

สินเชื่อบุคคล

( ก ) ต้องมีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 55 ปี

( ข ) มีรายได้ประจำตั้งแต่  9,000 บาทขึ้นไป (สำหรับพนักงานของ แพทโก้ กรุ๊ป และพนักงานของลูกค้าของ แพทโก้ กรุ๊ป) สำหรับพนักงานทั่วไป มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และต้องมีข้อมูลต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

( ค ) มีสัญชาติไทย

( ง ) มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถติดต่อได้

( จ ) กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละรายไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หลักต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

( ฉ ) ใช้ระบบ Credit Scoring ในการประเมินคุณภาพของลูกค้า    

สำหรับกรณีผู้ค้ำประกันบริษัทฯกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกันไว้ดังนี้

1) หากเป็นข้าราชการจะต้องเป็นข้าราชการระดับชำนาญงานขึ้นไป

2) หากเป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ค้ำประกันจะต้องมีรายได้สูงกว่าลูกค้า 1.5 เท่า

 

สินเชื่อนาโน

( ก ) ต้องมีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 55 ปี

( ข ) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาทขึ้นไป โดยต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้ของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ใช้ในการหมุนเวียนบัญชี, บัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันในการดำเนินธุรกิจ, เอกสารการสั่งซื้อของ หรือขายของ เป็นต้น ซึ่งต้องมีข้อมูลต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

( ค ) มีสัญชาติไทย

( ง ) มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถติดต่อได้

( จ ) กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดของผู้ขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพแต่ละรายไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย