เงื่อนไขข้อตกลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ด้านหน้าของคำขอฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้”  ตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ  ต่อบริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด ตามคำขอนี้ ดังต่อไปนี้

1.   ผู้กู้ได้กู้เงินจากบริษัทฯ ตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและตกลงให้กู้ โดยผู้กู้ยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินค่าดำเนินการอนุมัติเงินกู้ (หากมี) จากจำนวนเงินกู้ที่อนุมัติ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในตารางการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งได้แสดงไว้ในคำขอฉบับนี้ หรือในอัตรา และ/หรือจำนวนที่บริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้กู้ทราบตามวิธีการที่กำหนดในคำขอนี้โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอนี้ด้วย (“ตารางการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย”)  เงินเหลือเท่าใดให้บริษัทฯส่งมอบให้แก่ผู้กู้ โดย (1) นำเงินเช้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นที่ผู้กู้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ และ/หรือ (2) ผู้กู้หรือบุคคลที่ผู้กู้กำหนดรับเช็คหรือตั๋วเงินจากบริษัท และ/หรือ (3) วิธีการอื่นใดที่ผู้กู้และบริษัท เห็นชอบร่วมกัน และเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามจำนวนที่บริษัทฯ อนุมัติก่อนการหักเงินดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่นำเงินเข้าบัญชี หรือวันที่ผู้กู้หรือบุคคลที่ผู้กู้กำหนดได้รับเช็คหรือตั๋วเงิน หรือวันที่ซึ่งโดยกฎหมายแล้วถือได้ว่าผู้กู้ได้รับเงินจากบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

2.   ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้น และชำระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน/ค่าดำเนินการอนุมัติเงินกู้/ค่าธรรมเนียมอื่นใด ค่าบริการ ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากมี) ให้แก่ บริษัทฯ ในจำนวน และอัตราตามที่ระบุในตารางการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายโดยผู้กู้ตกลงผ่อนชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมอื่นใด ค่าบริการ ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (หากมี) เป็นงวดรายเดือนทุกเดือนรวมกันเป็นจำนวนเงินแต่ละงวดและตามกำหนดเวลาชำระคืนที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และในกรณีที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน อัตราส่วน กำหนดเวลา การคำนวณ และ/หรือการผ่อนชำระ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้กู้ทราบเป็นคราวๆ ไปทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้กู้นั้น จะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

3.   ในการจัดสรรชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้บริษัทฯ นำเงินที่ผู้กู้ชำระในแต่ละคราวเข้าชำระค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้น ตามแต่มีซึ่งถึงกำหนดชำระแล้วตามลำดับ

4.   ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถอนุมัติวงเงิน และ/หรือจำนวนเงินกู้ตามความประสงค์ของผู้กู้ซึ่งปรากฏในคำขอนี้ได้ ผู้กู้ยินยอมให้ถือเอาคำขอนี้ เป็นข้อเสนอความประสงค์ใหม่ของผู้กู้ในอันที่จะผูกพันตามคำอนุมัติของบริษัทฯ ในจำนวนเงิน ระยะเวลา ตลอดจนเงื่อนไขใดๆ อันเกี่ยวกับประเภทสินเชื่อที่ระบุในคำขอนี้

5.   ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทนำส่ง ข้อมูลเครดิตของผู้กู้อันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสินเชื่อ คำขอ คำอนุมัติ และเอกสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งประวัติการชำระหนี้ การผิดนัด และธุรกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับเงินกู้ตามคำขอนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ให้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิต และในการแจ้งให้ผู้กู้ทราบกรณีที่บริษัทได้นำส่ง และ/หรือจะนำส่งข้อมูลเครดิต และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้กู้ดังกล่าว ไม่ว่าครั้งใดๆ รวมถึงการส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (ก) โดยไปรษณีย์ซึ่งได้ส่งไปตามที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของผู้กู้ตามคำขอนี้ หรือ (ค) โดยวิธีการอื่นใดที่ผู้กู้ได้รับทราบด้วยการลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

6.   ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนหรือผิดนัดชำระหนี้งวดใดๆ หรือผิดข้อตกลงหรือคำรับรองใดๆ ที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ตามคำขอนี้ หรือผู้กู้ปฏิบัติผิดข้อตกลงตามเอกสารสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นใด หรือข้อตกลงใดๆ ต่อบริษัทฯ  ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีผลต่อไปในภายหน้า หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นได้ เช่น ผู้กู้เสียชีวิต ล้มละลายว่างงานหรือทุจริตอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เป็นต้น ให้ถือว่าบรรดาหนี้สินทั้งหลายที่ยังค้างชำระไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ เป็นอันถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที ผู้กู้ยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากเงินต้น ที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้นๆ แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ผิดข้อตกลงจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น และนอกจากนี้ไม่ว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงหรือไม่ ผู้กู้ยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ในอัตราหรือจำนวนตามที่ระบุในตารางการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย หรือตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบต่อไป

7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อาทิ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งมีสิทธิใช้ดุลยพินิจโดยคำนึงถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ในการเพิ่ม ลด และ/หรือระงับการใช้วงเงินกู้ชั่วคราว หรือยกเลิกวงเงินกู้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามคำขอนี้  และไม่จำเป็นต้องทำเป็นข้อตกลงใหม่แต่อย่างใด แต่หากการเปลี่ยนแปลงใดอาจทำให้ผู้กู้เสียประโยชน์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายๆ ใดเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง                   

8.    ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้มีบริการการทำธุรกรรมใดๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับ เบิก ถอน โดยเงินกู้ผ่านระบบโทรศัพท์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หากผู้กู้ตกลงใช้บริการดังกล่าวถือว่า ผู้กู้ยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่กำหนดขึ้นในอนาคตสำหรับการให้บริการนั้นๆ และไม่ว่าผู้กู้จะได้มีคำสั่งผ่านระบบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก็ตาม ให้ถือว่าการกระทำผ่านระบบดังกล่าวมีผลผูกพันผู้กู้ทุกประการ และหากบริษัทฯ ให้มีรหัสประจำตัวสำหรับบริการใดๆ ผู้กู้ต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวให้เป็นความลับอยู่เสมอ และหากมีความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้กู้มีปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ผู้กู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น โดยผู้กู้ตกลงให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามจำนวนที่ผู้กู้ได้กระทำในแต่ละคราวถูกต้องและครบถ้วนในวันและเวลาที่มีการทำธุรกรรมนั้นๆ และให้ถือว่าคู่ฉบับ บรรดาสำเนาภาพถ่าย การบันทึกเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาจากเอกสารฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือการบันทึกรูปแบบใดก็ตาม เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมของข้าพเจ้า

9.    เมื่อบริษัทฯ อนุมัติเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ หากบริษัทฯ ได้แจ้งผลการอนุมัติให้แก่ผู้กู้ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 11  หรือส่งให้แก่ผู้กู้ตามสถานที่ที่ผู้กู้ และหรือ ที่บริษัทฯ กำหนด หรือเป็นชอบร่วมกัน ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่า ผู้กู้รับแจ้งผลการอนุมัติดังกล่าวนั้นโดยชอบแล้ว

10.   เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทำคำขอ ข้อตกลง การโอนเงิน การชำระค่างวดการนำเงินเข้าบัญชี การติดตามาทวงถาม การดำเนินคดี การแต่งตั้งทนายความ และ/หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องผู้กู้ตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบแล้ว อนึ่ง บรรดาค่าธรรมเนียมและ/หรือการอื่นใดที่บริษัท เรียกเก็บจากผู้กู้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

11.   การแจ้งหรือบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากำหนดให้ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ บริษัทฯ จะส่งให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่วนการแจ้งหรือบอกกล่าว รวมถึงเอกสารอื่นๆ หากบริษัทฯ ได้จัดส่งไม่ว่าจะโดยบุคคลนำส่ง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นใดไปตามที่อยู่หรือข้อมูลสถานที่ติดต่อที่ผู้กู้ให้ไว้ในคำขอนี้หรือที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบครั้งหลังสุดให้ถือว่าบริษัทได้แจ้ง บอกล่าว และ/หรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวนั้นโดยชอบแล้ว และให้ถือว่า ผู้กู้ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบครั้งหลังสุดให้ถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้ง บอกกล่าว และ/หรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวนั้นโดยชอบแล้ว และให้ถือว่าผู้กู้ได้รับแจ้งดังกล่าวนั้นโดยชอบแล้ว และให้ถือว่า ผู้กู้ได้รับแจ้งคำบอกกล่าว และ/หรือเอกสารนั้นไว้โดยชอบแล้วด้วยเช่นกัน

12.   การละเว้น หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทฯที่แตกต่างไปจากคำขอนี้มิให้ถือว่า บริษัทฯ สละสิทธิ์ที่มีอยู่ และให้มีผลเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเท่านั้น และหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงต้องตกเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับโดยกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ยังคงความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ระหว่างคู่สัญญาต่อไป

13.   ผู้กู้ยินยอมให้บริษัทฯ จำหน่ายหรือโอนสิทธิ์เรียกร้องในการกู้ยืมเงินตามคำขอนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ย

14.   บริษัทฯ จะส่งมอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคล /สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ  หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้กู้ทันที่ลงนามในคำขอนี้

15.   ในกรณีที่ข้อมูลหรือรายการใด ๆ ตามคำขอนี้คลาดเคลื่อนอันเนื่องจากระบบประมวลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หรือเหตุอื่นใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในอันที่จะแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว