เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ในจังหวัด ชลบุรี จากธุรกิจการเกษตร การค้าพืชไร่ เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขยายตัวต่อเนื่องสู่ธุรกิจโรงเจียรคว้าน เครื่องยนต์งานประมงและเครื่องยนต์เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เพื่ออุตสาหกรรม จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นรายแรก ๆ ในการบุกเบิกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่มีจำนวนพื้นที่และจำนวนบ้านมากกว่า 15 โครงการ ด้วยผลงานและคุณภาพมากกว่า 20 ปี และด้วยวิสัยทัศน์ในการต้องการขยายกลุ่มธุรกิจไปยังธุรกิจการเงิน บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ตั้งขึ้น โดยมีสำนักงานอยู่ที่ อาคารแพทโก้แลนด์ ถนนบางนาตราด จังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท) นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบันเป็นการให้บริการรับปรึกษา ให้คำแนะนำ วางแผนงาน ทางด้านการเงินทุกชนิด ทุกประเภท ให้กับบุคคลทั่วไป รวมตลอดทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกิจการเช่าที่ดินเปล่า เช่าอาคารพาณิชย์ อาคารสูง แล้วให้บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานราชการเช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง, ให้ความรู้ จัดอบรมทางด้านการเงิน การธนาคาร การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ รวมตลอดทั้งการวางระบบการเงินในรูปแบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมทางด้านการเงิน ให้กับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานราชการ